ด้วยบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียน ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการแจ้งเบาะแสผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนต้องให้รายละเอียด ข้อมูลและ/หรือหลักฐานที่เป็นจริง และชัดเจนอย่างพอเพียงที่จะสือหาข้อเท็จจริง หรือดำเนินการต่อไปได้ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนดังกล่าวอาจเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ข้อมูลและวิธีการติดต่อได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริง รายงานความคืบหน้า รวมถึงดำเนินการแก้ไขได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัท ถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดูงกล่าว เว้นแต่ได้รับความยินยอม หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

หรือการร้องเรียน

 

อีเมล์

whistle_blowing@interprimemedia.co.th

 

ไปรษณีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 

Interprime Media Co., Ltd.

บริษัท อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 9/3 ซอย.บางแวก 69 แขวง.บางแวก

เขต.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
UA-121784799-1